Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU") a  na základě zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon"), zavedla Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace (dále jen "SNMZ"), vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon"), nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - daně z příjmů právnických osob,
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - ochrany spotřebitele,
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - ochrany životního prostředí,
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

SNMZ přijímá oznámení pouze od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro SNMZ vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), i) a j) zákona. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu nebo odborná praxe či stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

SNMZ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Osobě, která v souladu se zákonem učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (příp. dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušnými osobami pro přijímání a vyřizování oznámení jsou:

Mgr. Kristýna Šimková, vedoucí právního a personálního úseku, tel.: 731 143 010
Ing. Zdeněk Brabec, vedoucí ITC, tel:: 603 236 868

Oznámení lze podávat těmito způsoby:

a) osobně (ústně) v kanceláři příslušné osoby umístěné v budově SNMZ na adrese Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo, v pracovní dny od 07:00 do 11:00. Doporučujeme předem se na osobní schůzce domluvit. Příslušná osoba sepíše o ústně podaném oznámení písemný záznam. Oznamovatel se může vyjádřit k písemnému záznamu, vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží,

b) písemně v zalepené obálce označené „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby" na adresu Pontassievská 317/14, Znojmo, 669 02 Znojmo,

c) telefonicky na telefonní číslo příslušných osob (viz výše) , v pracovní dny od 07:00 do 11:00. Příslušná osoba sepíše o telefonicky podaném oznámení písemný záznam.

d) elektronicky na webovém odkazu OZNAM.TO.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to:

 • osobně
 • prostřednictvím telefonní linky: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně, Směrnici a v Metodice k přímé aplikovatelnosti Směrnice.